Brandskyddskontroll

BRANDSKYDDSKONTROLL

Kommunen ansvarar för att brandskyddskontroll utförs på det som enligt lagen om skydd mot olyckor ska rengöras (sotas). Brandskyddskontrollen är den enda kontroll av brandskyddet som regelbundet sker i bostäder. 

Vid brandskyddskontrollen, som endast får utföras av behörig kontrollant, kontrolleras förbränningsanläggningens säkerhet ur brandskyddssynpunkt. Efter kontrollen dokumenterar och meddelar den som utfört kontrollen vad som kontrollerats och vad som framkommit vid kontrollen. 
BRANDSKYDDSKONTROLLTAXA

SYFTET MED BRANDSKYDDSKONTROLL

Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand. Om det vid kontrollen upptäcks brister eller felaktigheter som innebär risk för annan olyckshändelse än brand ska den som utför kontrollen även påtala detta. 

Kontrollen innebär en prövning av att den enskilda anläggningens funktion och egenskaper från brandskyddssynpunkt i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk. 

Kontrollen ska i huvudsak utföras okulärt men vid misstanke om felaktigheter som inte kan fastställas på det sättet kan kontrollen behöva utökas med någon form av provning eller mätning. Man kan säga att det är en återgång till äldre lagstiftning då kontrollen (brandsynen) utfördes av skorstensfejarmästaren.

Kontakta oss

NORRKÖPING

TEL: 010-499 28 63
EMAIL: kontakt@skorstensfejare.com
ADRESS:
Tenngatan 4
602 23 Norrköping

VÄSTERVIK

TEL: 010-410 75 10
EMAIL: kontakt@skorstensfejare.com
ADRESS:
Hjortkullen Björkbacka 4
593 95 Västervik​

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.