Installationsbesiktning

Under installation ställs dagens krav oavsett om installationen varit föremål för anmälan enl. PBL eller inte. Dagens krav gäller också om installationen av eldstad är utförd i en äldre byggnad.

Godkänd

 • När föreskrifter och allmänna råd i BBR kap 8 har tillämpats.
 • Certifiering, typgodkännande eller annan produktmärkning är uppfyllda

Godkänd med brister av underordnad betydelse

 • Vid tillträdesanordningar som saknar certifiering, typgodkännande eller produktmärkning men byggherren har annan dokumentation som verifierar att kraven är uppfyllda. (statisk beräkning, redovisning av stålkvalité etc.)
 • När fast fasadstege saknas då fasadhöjd är större än 4 meter men inte över 4,40 och invändig tillträdesanordning saknas.

Icke godkänd

 • Vid avsaknad av glidskydd oavsett taklutning.
 • Vid avsaknad av takstege etc. när taklutningen är 6° eller större. (1:10)
 • Vid takskyddsanordningar av trä.
 • Vid löst liggande takstege.
 • När fast fasadstege saknas då fasadhöjd är större än 4.40 meter och invändig tillträdesanordning saknas.
 • När invändig tillträdesanordning saknas då fasadhöjd är större än 8 meter.
 • När glidskydd är monterat i hängränna. Hängrännan uppfyller i normalfallet inte kravet på hållfasthet enl. SS 831342. (ca 100 kg).
 • Vid tillträdesanordningar som saknar certifiering, typgodkännande eller annan produktmärkning och är undermåliga. (felmonterade, för klen läkt eller infästning, ökad risk för att anordningen inte håller etc.) Jmf. AML.

Dokument

Installationsbesiktning →

Formulär

Beställ installationsbesiktning
blankett med ifyllnadsstöd →

Skorstensfejarmästarna Öst
Blåportsgatan 7
371 56 Karlskrona
Telefon 010-410 75 10 (07:00 - 16:00)
E-post info@skorstensfejare.com