Skip to main content

Installationsbesiktning

Under installation ställs dagens krav oavsett om installationen varit föremål för anmälan enl. PBL eller inte. Dagens krav gäller också om installationen av eldstad är utförd i en äldre byggnad.

Godkänd

 • När föreskrifter och allmänna råd i BBR kap 8 har tillämpats.
 • Certifiering, typgodkännande eller annan produktmärkning är uppfyllda

Godkänd med brister av underordnad betydelse

 • Vid tillträdesanordningar som saknar certifiering, typgodkännande eller produktmärkning men byggherren har annan dokumentation som verifierar att kraven är uppfyllda. (statisk beräkning, redovisning av stålkvalité etc.)
 • När fast fasadstege saknas då fasadhöjd är större än 4 meter men inte över 4,40 och invändig tillträdesanordning saknas.

Icke godkänd

 • Vid avsaknad av glidskydd oavsett taklutning.
 • Vid avsaknad av takstege etc. när taklutningen är 6° eller större. (1:10)
 • Vid takskyddsanordningar av trä.
 • Vid löst liggande takstege.
 • När fast fasadstege saknas då fasadhöjd är större än 4.40 meter och invändig tillträdesanordning saknas.
 • När invändig tillträdesanordning saknas då fasadhöjd är större än 8 meter.
 • När glidskydd är monterat i hängränna. Hängrännan uppfyller i normalfallet inte kravet på hållfasthet enl. SS 831342. (ca 100 kg).
 • Vid tillträdesanordningar som saknar certifiering, typgodkännande eller annan produktmärkning och är undermåliga. (felmonterade, för klen läkt eller infästning, ökad risk för att anordningen inte håller etc.) Jmf. AML.

Dokument

Installationsbesiktning →

Formulär

Beställ installationsbesiktning
blankett med ifyllnadsstöd →