Skip to main content

Besiktningar

Bedömningsgrunder

Bedömningsgrunderna är i sig en förutsättning för likvärdigt utförda bedömningar vid våra besiktningar. Det är därför naturligt, att ett fackmässigt utfört uppdrag utgår från bedömningsgrunderna samt att bedömningsgrunderna nyttjas i enlighet med som sägs i vår standard.

Vi använder tre bedömningsgrunder:

Godkänd
  • Anläggningen är utförd enligt nominella mått och gällande toleranser,
  • Anläggningens bestånd, utseende och allmänna status svarar mot vad som kan förväntas, och
  • Anläggningens ändamålsenliga användning är tillgodosedd

Godkänd med brister av underordnad betydelse

  • Bristen är ej av avgörande betydelse för anläggningens bestånd, utseende eller allmänna status,
  • Bristen påverkar i en avgörande grad inte den avsedda användningen,
  • Bristen är, utan att vara menlig, oskäligt dyr att åtgärda i förhållande till dess inverkan på anläggningens bestånd, utseende, allmänna status eller ändamålsenliga användning.
Ej godkänd
  • Användning medför risk för brandfara, hälsofara eller sanitär olägenhet,
  • Användning av det avsedda bränslet medför risk för vad som sägs ovan,
  • Den avsedda användningen kan inte uppnås med det avsedda bränslet.

Bedömningsgrunder enligt ovan ska användas vid besiktningstyperna installation, överlåtelse samt status. Vid utförande av sprängbesiktning följs istället vad som anges i SS 460 48 60.