Skip to main content

Brandskyddskontroll

Den 1 januari 2004 ersattes den tidigare ”sotningslagen” med den nya lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Liksom tidigare lagstiftning (räddningstjänstlagen 1986:1102) anges det att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs.

Brandskyddskontrollen får endast utföras av den som är utsedd av kommunen och som har behörighet att utföra brandskyddskontroll. Det är bara yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning som får utföra brandskyddskontrollen. Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand. Om det vid kontrollen upptäcks brister eller felaktigheter som innebär risk för annan olyckshändelse än brand ska den som utför kontrollen även påtala detta.

Anläggningen ska kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet:
  • Sotbildning och beläggningar.
  • Skador eller förändringar av det tekniska utförandet.
  • Temperaturförhållanden.
  • Tryckförhållanden och täthet.
  • Drift och skötsel.

Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen samt taket och takskydds-anordningarna. Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla de delar av huset som skorstenen passerar.

Läs mer om taksäkerhet här →

Brandskyddskontrollen ska ske med intervall som MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) har bestämt (se MSBFS 2014:6). Från och med 1:e januari 2015, beroende på vilken anläggning du har och hur den används, är intervallen 2, 3 eller 6 år. 

Om du inte kan vara hemma vid kontrollen går det bra att lämna nyckel till en granne eller att lösa tillträdet på annat sätt. Tänk då på att kontrollanten inte bara måste komma upp på taket utan måste också får tillträde till alla våningsplan som skorstenen går igenom samt givetvis också till själva eldstaden.

Avgifter

Avgifterna för brandskyddskontroll baseras på den taxa som din kommun har beslutat. För att göra vårt arbete så tidseffektivt som möjligt brandskyddskontrollerar vi hus för hus i ett och samma område. 

Relaterade dokument

Snabbfakta om taksäkerhet →

Så ofta ska det utföras brandskyddskontroll hemma hos dig

Vanligaste objekten i småhus:

Värmepannor
  • Eldning med fasta bränslen, t ex ved, pellets eller flis, 3 år.
  • Eldning med pellets i standardiserad anläggning, 6 år.
  • Eldning med olja eller gas 6 år.
Lokaleldstäder
  • Lokaleldstäder som eldas mer än ca 500 kg/år, 3 år.

  • Lokaleldstäder som eldas mindre än ca 500 kg/år, 6 år.